Liiton toiminta ja eettiset säännöt

Yhdistyksen tarkoitus, toteuttaminen ja toiminnan tukeminen


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallisen hevosenkäsittelyn tunnettavuutta Suomessa ja jakaa tietoa, hevosen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, hevosen omistajille ja niiden kanssa toimiville henkilöille sekä edistää hevoskouluttajien ammattipätevyyskoulutuksen saamista osaksi suomen lainsäädäntöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja yksityisiltä henkilöiltä sekä kannatusjäsenmaksuja yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi yhdistys järjestää maksullisia hevosen hyvinvointiin ja luonnolliseen hevostaitoon liittyviä koulutustilaisuuksia, tapahtumia ja kilpailuja.

Eettiset säännöt

KOULUTTAJA JA HEVONEN

 Koulutettavan eläimen tulee olla terve ja pystyä fyysisesti suoriutumaan koulutustilanteesta ilman kipua!

 Jos kipua tai sairautta epäillään, kouluttaja kieltäytyy koulutustilanteesta ja kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin.

 Mikäli sairaus on etukäteen diagnosoitu ja kouluttajalle selvitetty, voidaan koulutus toteuttaa, terveydentila huomioon ottaen.

 Kouluttaja arvioi eläimen aina yksilönä, ottaen huomioon rodun, sukupuolen, iän sekä muut vaikuttavat tekijät. Kouluttaja valitsee kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta parhaan koulutustavan ja hallitsee sen niin hyvin, että eläimellä on aina mahdollisuus päästä ihmisen asettamasta paineesta pois, hyvin pienin edistysaskelin.

 Koulutus perustuu tarvittavan paineen asettamiseen (tarvittaessa portaittaiseen paineen lisäämiseen) sekä paineen oikea-aikaiseen poistamiseen ei väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Väkivaltainen kouluttaminen on ehdottomasti kiellettyä.

 KOULUTTAJA JA ASIAKAS

 Kouluttajamme kunnioittaa jokaisen asiakkaan perusoikeuksia, arvokkuutta ja arvoa, sekä työskentelee henkilön tietotaidon edistämiseksi. Kouluttajan ja asiakkaan suhde on luottamuksellinen.  Kouluttajalla on moraalinen vaitiolovelvollisuus asiakassuhteistaan. Kouluttaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan viranomaisille eläimiin tai eläinten elinoloihin kohdistuvat laiminlyönnit. 

 

 Kouluttaja työskentelee siten, ettei hänen osaamistaan käytetä asiakkaan loukkaamiseen. 

Kouluttaja kunnioittaa asiakkaan tietämystä, näkemystä, kokemusta ja pätevyyttä. Kouluttaja kunnioittaa kollegojansa, eikä ota kantaa erilaisten metodien harjoittajien toimiin.

 Kouluttajamme vaativat alaikäisen mukaan koulutustilanteeseen huoltajan tai kirjallisen hyväksynnän huoltajalta koulutukseen osallistumiseen.

Yleisölle tarkoitetun tiedotus- tai koulutusmateriaalin tulee olla liiton hyväksymä.

 AMMATILLINEN PÄTEVYYS

 Kouluttaja pyrkii kehittämään ammattipätevyyttään ja säilyttämään sen korkealla tasolla. Kouluttaja pyrkii tiedostamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja heikkoutensa pystyäkseen arvioimaan realistisesti pätevyytensä ottaessaan vastaan koulutettavia hevosia. Kouluttaja ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, tarjoaa sellaisia palveluja ja käyttää sellaisia menetelmiä, joihin hän on pätevä koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Kouluttaja on velvoitettu kysymään HTL-kollegoiltaan apua/delegoimaan, mikäli kohdalle osuu oman osaamisalueen ulkopuolelle ulottuva tapaus.


Kouluttaja sitoutuu jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan osallistumalla liiton järjestämiin kouluttajien koulutustilaisuuksiin sekä muihin liiton kouluttajille suunnattuihin koulutuksiin.

 Kouluttaja ei kilpaile epärehellisin keinoin kollegojen kanssa, ei halvenna heidän mainettaan, eikä haittaa heidän liiketoimiaan.

 VASTUU

 Kouluttaja on tietoinen ammatillisesta vastuusta, joka hänellä on asiakkaista, sekä hevosesta. Kouluttaja välttää vahingon aiheuttamista ja on vastuussa toiminnastaan. Hän varmistuu mahdollisimman hyvin siitä, ettei hänen koulutusmetodeja käytetä väärin.

 Kouluttaja on henkilökohtaisesti vastuussa ammattityönsä laadusta, sekä itsestään. Koulutustilanteen materiaaliset, eläin- sekä henkilövahingot ovat kuitenkin asiakkaan omalla vastuulla, mikäli vahinko tapahtuu hallitussa ja tarkoituksen mukaisessa koulutustilanteessa.


Kouluttaja välttää koulutusmetodien väärinkäyttöä asiakkaiden keskuudessa ja huolehtii siitä, että koulutustilanteessa pakollinen eläimeen kohdistuva paine jää mahdollisimman vähäiseksi. Kouluttaja selvittää mahdollisen välttämättömän runsaan paineen käytön syyn sekä sen, ettei suureen paineeseen ole tarkoituksen mukaista jäädä.

 Kouluttaja opettaa ihmisille hevosen oppimismekanismin huolellisesti; paine, suoritus, paineen poisto.

Kouluttaja ei osallistu toimintaan, jonka tavoitteena on fyysisin pakkokeinoin päästä nopeasti asiakkaan toivomaan lopputulokseen.

Kouluttaja pyrkii myös aktiivisesti estämään kyseenalaisten keinojen käytön tällaiseen tarkoitukseen. 
Opettaessaan työmenetelmiä kouluttaja on vastuussa myös menetelmän vahvuuksien, heikkouksien ja siihen liittyvien ongelmien esiintuomisesta.

 Kouluttaja antaa asianmukaisia ja rehellisiä tietoja työkokemuksestaan, pätevyydestään ja käyttää vain sellaista ammattinimikettä, johon liitto on henkilön oikeuttanut.

Kouluttaja informoi asiakasta etukäteen koulutuksen kustannuksista.

 Jokaisen Hevostaitoliiton jäsenen tulee vaalia ammattikunnan hyvää mainetta. Jäsen:

 

  • kunnioittaa eettisiä sääntöjä
  • auttaa niiden tunnetuksi tekemisessä
  • ilmoittaa Hevostaitoliiton johtokunnalle tietoonsa tulleet ohjeiden rikkomukset.
  • Pitää mielessä, että myös hänen käyttäytymisensä yksityishenkilönä vaikuttaa ammatin arvostukseen.

 

 Mikäli jonkun jäsenen havaitaan toimineen näiden sääntöjen vastaisesti, johtokunta voi harkintansa mukaan erottaa hänet yhdistyksestä.